Algemene Voorwaarden van Veamed

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Veamed wordt gesloten.
1.2 Producten en diensten van Veamed: De door Veamed te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, of bij het niet annuleren van een proefperiode van levering van één of meer producten of diensten van Veamed.

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Veamed.
2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Veamed niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Veamed gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Veamed schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Veamed heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.
3.3 Indien een dienst en/of aanbieding wordt gebruikt tegen andere doeleinden dan waarvoor beschreven is, is Veamed gerechtigd de betreffende dienst te upgraden naar een daartoe bestemd pakket of dienst.
3.4 Veamed is ten alle tijden gerechtigd te beslissen of de betreffende dienst aan de gestelde voorwaarden van een pakket voldoet en deze, zoals beschreven in artikel 3.3, te upgraden naar een daartoe bestemd pakket of dienst.
3.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Opdrachtgever dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.

4. Aanvang van de overeenkomt

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Veamed; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Veamed.
4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Tenzij dit een consument betreft, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
5.2 De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5.3 Veamed kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of de domeinnaam opheffen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Veamed niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4 Veamed heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Veamed het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– opdrachtgever de webserver overbelast;
– opdrachtgever het netwerk overbelast;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Veamed zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2 Veamed is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Data- en e-mailverkeer

Het dataverkeer van uw webhostingpakket wordt aangegeven op het moment dat u een webhostingpakket bij ons afneemt. Hierin staat het aantal GB vermeld welke u vrij kunt gebruiken. Wanneer u dit limiet bereikt, zullen uw diensten automatisch gestaakt worden. U kunt hierna extra GB bijkopen voor de betreffende maand op naar pro-rato berekende kosten. Voor alle accounts hanteren wij een fair use policy.

9. Prijzen

9.1 Alle op onze site Veamed genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
9.2 Veamed heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee weken voordat deze ingaan per e-mail en op de website bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
9.3 Zonder mogelijkheid tot opzegging van opdrachtgever, heeft Veamed het recht alle prijzen, die met opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder kalenderjaar met maximaal 5% te verhogen.
9.4 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Veamed.
10.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is inclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Veamed het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere zaken, waaronder domeinnamen, worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.
10.4 Veamed stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
10.5 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en een rente verschuldigd is aan Veamed van twee procent (2%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
10.6 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Veamed verschuldigde bedragen komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van 40 euro.
10.7 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen zeven dagen na de datum op de rekening aan Veamed kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Veamed een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. De factuur dient normaliter binnen 8 dagen te zijn voldaan op onze bankrekening.
10.8 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse handmatige betaling via iDeal, PayPal of één van de andere betaalmethoden. Sommige klanten hebben een overeenkomst waarbij maandelijks de kosten per incasso worden geïncasseerd.
10.9 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, krijgt Gebruiker daarvan automatisch bericht. Veamed zal in een dergelijk geval de Gebruiker een verzoek toesturen de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk te voldoen.
10.10 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Veamed is voldaan. Veamed heeft vanaf dit moment het recht om de betreffende dienst op te heffen en of te blokkeren.
10.11 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Veamed een vertragingsrente in rekening van één en een halve procent (1,5%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
10.12 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Veamed het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Eén en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.
10.13 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 10.5 vermelde termijn heeft voldaan, zal Veamed een Gebruiker een herinnering zenden waarbij Veamed zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten van EUR 15,00 (vijftien Euro) excl. BTW in rekening te brengen.
10.14 Veamed is gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Veamed te maken kosten voordoet. Veamed meldt deze prijsverhoging uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Indien Gebruiker een consument is, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst te beëindigen indien de prijsverhoging binnen de eerste drie (3) maanden na sluiten van de Overeenkomst wordt doorgevoerd.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Het is opdrachtgever toegestaan de op de Veamed site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
11.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. ‘shareware’) te respecteren en vrijwaart Veamed ter van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

Het door Veamed vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Veamed.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Veamed is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Veamed weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Veamed kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Veamed of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Veamed.
13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Veamed slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Veamed voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Veamed voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Veamed.
13.4 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Veamed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Veamed is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5 Veamed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
13.6 Veamed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor data-verlies, opdrachtgever dient eigen geüploade gegevens zelf te waarborgen.
13.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Veamed mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.8 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Veamed. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Veamed als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

Veamed is gerechtigd haar rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

15.1 Veamed heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Veamed niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, en Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van Veamed te voldoen en Veamed is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
15.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Veamed gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 25 euro incl. btw.

16. Reclame

16.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Veamed vervalt.
16.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Veamed.
16.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
16.4 eclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijzigingen

17.1 Veamed behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 1 maand na bekendmaking van de wijziging.
17.3 Indien opdrachtgever een consument is en een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

18.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Veamed en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
18.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Veamed wordt gesloten.
1.2 Producten en diensten van Veamed: De door Veamed te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
1.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, of bij het niet annuleren van een proefperiode van levering van één of meer producten of diensten van Veamed.

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Veamed.
2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Veamed niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Veamed gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Veamed schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
3.2 Een aanbieding of offerte gedaan door Veamed heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.
3.3 Indien een dienst en/of aanbieding wordt gebruikt tegen andere doeleinden dan waarvoor beschreven is, is Veamed gerechtigd de betreffende dienst te upgraden naar een daartoe bestemd pakket of dienst.
3.4 Veamed is ten alle tijden gerechtigd te beslissen of de betreffende dienst aan de gestelde voorwaarden van een pakket voldoet en deze, zoals beschreven in artikel 3.3, te upgraden naar een daartoe bestemd pakket of dienst.
3.5 Indien Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Opdrachtgever dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.

4. Aanvang van de overeenkomt

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Veamed; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Veamed.
4.2 Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Tenzij dit een consument betreft, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
5.2 De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5.3 Veamed kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en/of de domeinnaam opheffen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Veamed niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
5.4 Veamed heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Veamed het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– opdrachtgever de webserver overbelast;
– opdrachtgever het netwerk overbelast;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
6.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Veamed zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.3 Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht

7.1 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
7.2 Veamed is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8.  Data- en e-mailverkeer

Het dataverkeer van uw webhostingpakket wordt aangegeven op het moment dat u een webhostingpakket bij ons afneemt. Hierin staat het aantal GB vermeld welke u vrij kunt gebruiken. Wanneer u dit limiet bereikt, zullen uw diensten automatisch gestaakt worden. U kunt hierna extra GB bijkopen voor de betreffende maand op naar pro-rato berekende kosten. Voor alle accounts hanteren wij een fair use policy.

9. Prijzen

9.1 Alle op onze site Veamed genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
9.2 Veamed heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee weken voordat deze ingaan per e-mail en op de website bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
9.3 Zonder mogelijkheid tot opzegging van opdrachtgever, heeft Veamed het recht alle prijzen, die met opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder kalenderjaar met maximaal 5% te verhogen.
9.4 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Veamed.
10.2 De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
10.3 De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Veamed het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere zaken, waaronder domeinnamen, worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.
10.4 Veamed stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
10.5 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en een rente verschuldigd is aan Veamed van acht procent (8%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
10.6 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Veamed verschuldigde bedragen komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van 40 euro.
10.7 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen zeven dagen na de datum op de rekening aan Veamed kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Veamed een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. De factuur dient normaliter binnen 8 dagen te zijn voldaan op onze bankrekening.
10.8 Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse handmatige betaling via iDeal, PayPal of één van de andere betaalmethoden. Sommige klanten hebben een overeenkomst waarbij maandelijks de kosten per incasso worden geïncasseerd.
10.9 Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, krijgt Gebruiker daarvan automatisch bericht. Veamed zal in een dergelijk geval de Gebruiker een verzoek toesturen de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk te voldoen. Hierbij worden naast de reeds verschuldigde bedragen tevens administratiekosten van EUR 15,00 (vijftien Euro) excl. BTW in rekening gebracht.
10.10 Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Veamed is voldaan. Veamed heeft vanaf dit moment het recht om de betreffende dienst op te heffen en of te blokkeren.
10.11 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Veamed een vertragingsrente in rekening van één en een halve procent (1,5%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
10.12 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Veamed het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Eén en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.
10.13 Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 10.5 vermelde termijn heeft voldaan, zal Veamed een Gebruiker een herinnering zenden waarbij Veamed zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten van EUR 15,00 (vijftien Euro) excl. BTW in rekening te brengen.
10.14 Veamed is gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Veamed te maken kosten voordoet. Veamed meldt deze prijsverhoging uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Het is opdrachtgever toegestaan de op de Veamed site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
11.2 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. ‘shareware’) te respecteren en vrijwaart Veamed ter van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

Het door Veamed vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Veamed.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Veamed is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Veamed weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Veamed kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Veamed of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Veamed.
13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Veamed slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Veamed voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart Veamed voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Veamed.
13.4 Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Veamed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Veamed is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
13.5 Veamed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
13.6 Veamed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor data-verlies, opdrachtgever dient eigen geüploade gegevens zelf te waarborgen.
13.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Veamed mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
13.8 Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Veamed. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Veamed als gevolg daarvan lijdt.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

Veamed is gerechtigd haar rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

15.1 Veamed heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Veamed niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Veamed in elk geval 15 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 35 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
15.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Veamed gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 100 euro excl. btw.

16. Reclame

16.1 Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Veamed vervalt.
16.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Veamed.
16.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
16.4 Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijzigingen

17.1 Veamed behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
17.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 1 maand na bekendmaking van de wijziging.
17.3 Indien opdrachtgever een consument is en een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

18.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Veamed en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
18.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.