Fair-use-Policy

Fair use policy – Overlast, excessief gebruik en misbruik

  • Het is de klant niet toegestaan de dienst te laten gebruiken door derden, waaronder begrepen klanten van de klant. Ook zal de klant mobiele abonnementen en diensten niet gebruiken voor het verrichten van diensten die gericht zijn op het verlenen van telefonische dienstverlening aan derden, zoals call centers en belhuizen.
  • Het is de klant niet toegestaan om mobiele abonnementen en diensten te gebruiken in een situatie waarin naar redelijkheid kan worden verwacht dat er sprake zal zijn van gebruik in strijd met deze fair use policy.
  • De klant zal geen excessief gebruik maken van mobiele abonnementen en diensten. Van excessief gebruik is sprake als de klant over een langere periode beduidend meer dan gemiddeld gebruik maakt van mobiele abonnementen en diensten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door het open laten staan van de telefoonverbinding en/of het voeren van grote aantallen kort durende telefoongesprekken binnen een kort tijdsbestek. De bovengrens van het toegestane verbruik staat gespecificeerd in artikel 4 van deze fair use policy.
  • Als zich een dergelijke situatie voordoet, informeert VoiceOne de klant over zijn overtreding van deze bepaling en maakt de klant hieraan onmiddellijk een einde. Als de klant niet aan deze verplichting voldoet, kan VoiceOne maatregelen nemen, zonder ingebrekestelling. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, met onmiddellijke ingang beperken van de toegang tot, dan wel het opschorten, beperken of beëindigen van de levering van mobiele abonnementen en diensten en met terugwerkende kracht de additioneel gemaakte kosten tegen de reguliere VoiceOne-tarieven in rekening te brengen. Indien VoiceOne het vermoeden heeft, gebruik in strijd met de wet of algemeen aanvaarde normen, dat er misbruik wordt gemaakt van mobiele abonnementen en diensten, heeft VoiceOne tevens de hiervoor genoemde rechten.
  • De bovengrens van het toegestane verbruik dat maximaal met mobiele abonnementen en diensten mag worden gegenereerd per klantaccount wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:
  • Bovengrens op accountniveau = aantal mobiele gebruikers * gemiddeld maandverbruik * 4
  • Het gemiddeld maandverbruik in deze wordt bepaald door VoiceOne en vertegenwoordigt het gemiddeld maandverbruik waarbij het verbruik van alle  gebruikers van VoiceOne als uitgangspunt wordt gebruikt. Dit gemiddeld maandverbruik wordt eens per jaar vastgesteld door VoiceOne. In totaal is er, volgens de hiervoor genoemde formule, op niveau klantaccount, tot vier keer het gemiddeld verbruik per gebruiker toegestaan.
  • Zodra binnen een tijdsbestek van 6 maanden minimaal 3 x de toegestane bovengrens in verbruik is overschreden, behoudt VoiceOne zich het recht voor om het verbruik te beoordelen als excessief gebruik en te handelen zoals in artikel 3 van deze fair use policy staat bepaald.
  • De beoordeling of er sprake is van overlast, excessief gebruik of misbruik is geheel aan VoiceOne. Bij die beoordeling zal VoiceOne de gemiddelde klant als uitgangspunt nemen.
  • VoiceOne is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als gevolg van de door VoiceOne te nemen maatregelen als genoemd in dit document. VoiceOne is niet verplicht de klant enige kosten te vergoeden. De in dit document beschreven maatregelen laat de overige rechten van VoiceOne onverlet.