Algemene Voorwaarden

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van VoiceOne wordt gesloten.
 2. Opdrachtnemer: VoiceOne B.V., statutair gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 76317862, hierna genoemd “VoiceOne”.
 3. Producten en diensten van VoiceOne: De door VoiceOne te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de verhuur van VoIP-telefonie en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, of bij het niet annuleren van een proefperiode van levering van één of meer producten of diensten van VoiceOne.

2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met VoiceOne.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor VoiceOne niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege VoiceOne gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door VoiceOne schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
 2. Een aanbieding of offerte gedaan door VoiceOne heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.
 3. Indien een dienst en/of aanbieding wordt gebruikt tegen andere doeleinden dan waarvoor beschreven is, is VoiceOne gerechtigd de betreffende dienst te upgraden naar een daartoe bestemd pakket of dienst.
 4. VoiceOne is ten alle tijden gerechtigd te beslissen of de betreffende dienst aan de gestelde voorwaarden van een pakket voldoet en deze, zoals beschreven in artikel 3.3, te upgraden naar een daartoe bestemd pakket of dienst.
 5. Indien Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Opdrachtgever dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.

4. Aanvang van de overeenkomt

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door VoiceOne; de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen zijn bijgeschreven op de financiële rekening van VoiceOne.
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd. Tenzij dit een consument betreft, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. VoiceOne kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens VoiceOne niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. VoiceOne heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. VoiceOne heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
   • De bij de Klant in rekening gebrachte kosten voor (Aanvullende) Diensten en/ of Content van derden, waaronder SMS diensten, contentdiensten en/of overige (mobiele) diensten niet worden betaald; 
   • De Klant niet voldoet aan één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst of deze gestelde algemene voorwaarden;
   • Beëindiging, intrekking of wijziging van de vergunningen en/of beschikking tot technische platformen, al dan niet van derden, op basis waarvan VoiceOne haar (Aanvullende) Diensten aanbiedt;
   • Technische- of bedrijfseconomische omstandigheden daartoe noodzaken;
   • De Klant bij of na het sluiten van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan VoiceOne heeft verstrekt.
 6. Bij het eindigen van de overeenkomst of abonnement voordat de minimumduur is verstreken, is contractant onder andere de volgende vergoedingen direct opeisbaar aan VoiceOne verschuldigd;Voor de resterende duur van de minimumduur van de overeenkomst of het betreffende abonnement:
   • Alle vaste kosten (waaronder de kosten voor huurlijnen, (straal)verbindingen en andere infrastructuur, voor zover van toepassing);
   • Alle periodieke lasten (waaronder abonnementsvergoedingen)
   • De al dan niet via een wederverkoper aan Contractant verleende kortingen op de geleverde Zaken en/of Diensten; en vergoedingen (waaronder betalingen (al dan niet middels creditering) en gratis leveringen van Zaken en/of Diensten door Leverancier);
   • Boetes en afkoopsommen die VoiceOne aan derden dient te betalen door het voortijdig eindigen van de overeenkomst (of het betreffende abonnement of de dienst in die gevallen dat niet de volledige overeenkomst voortijdig eindigt).

6. Levering en leveringstijd

 1. Oplevering van de VoIP-diensten geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens, of op een later af te spreken tijdstip.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van VoiceOne zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. VoiceOne is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Prijzen

 1. Alle op onze site VoiceOne.nl genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 2. VoiceOne heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee weken voordat deze ingaan per e-mail en op de website bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 3. Zonder mogelijkheid tot opzegging van opdrachtgever, heeft VoiceOne het recht alle prijzen, die met opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder kalenderjaar met maximaal 5% te verhogen.
 4. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

9. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van VoiceOne.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt VoiceOne het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
 4. VoiceOne stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en een rente verschuldigd is aan VoiceOne van twee procent (2%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
 6. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan VoiceOne verschuldigde bedragen komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15%) van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van 40 euro.
 7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen zeven dagen na de datum op de rekening aan VoiceOne kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal VoiceOne een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. De factuur dient normaliter binnen 8 dagen te zijn voldaan op onze bankrekening.
 8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse handmatige betaling via iDeal of één van de andere betaalmethoden. Sommige klanten hebben een overeenkomst waarbij maandelijks de kosten per incasso worden geïncasseerd.
 9. Indien de automatische incasso mislukt omdat het saldo ontoereikend is, wordt gestorneerd en/of anderszins is mislukt, krijgt Gebruiker daarvan automatisch bericht. VoiceOne zal in een dergelijk geval de Gebruiker een verzoek toesturen de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk te voldoen en is tevens gerechtigd aanmaningskosten/herinneringskosten van minimaal EUR 19,95 (negentien euro en vijfennegentig cent) exclusief BTW in rekening te brengen.
 10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan VoiceOne is voldaan. VoiceOne heeft vanaf dit moment het recht om de betreffende dienst op te heffen en/of te blokkeren.
 11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt VoiceOne een vertragingsrente in rekening van vijf procent (12,5%) per maand in geval van zakelijke overeenkomsten en zeven (7%) per maand bij overeenkomsten met consumenten, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
 12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient VoiceOne het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Eén en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.
 13. Indien partijen uitdrukkelijk geen automatisch incasso overeen zijn gekomen, en Gebruiker de betaling niet binnen de in artikel 9.5 vermelde termijn heeft voldaan, zal VoiceOne een Gebruiker een herinnering zenden waarbij VoiceOne zich het recht voorbehoudt om naast de overeengekomen bedragen tevens administratiekosten van EUR 10,00 (tien euro) exclusief BTW in rekening te brengen.
 14. VoiceOne is gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door VoiceOne te maken kosten voordoet. VoiceOne meldt deze prijsverhoging uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat. Indien Gebruiker een consument is, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst te beëindigen indien de prijsverhoging binnen de eerste drie (3) maanden na sluiten van de Overeenkomst wordt doorgevoerd.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de site van VoiceOne aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
 2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. ‘shareware’) te respecteren en vrijwaart VoiceOne ter van enige aanspraak.

11. Eigendomsvoorbehoud

Het door VoiceOne vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van VoiceOne.

12. Aansprakelijkheid

 1. VoiceOne is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar VoiceOne weinig of geen invloed op kan uitoefenen. VoiceOne kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met VoiceOne of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met VoiceOne.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is VoiceOne slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van VoiceOne voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart VoiceOne voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van VoiceOne.
 4. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. VoiceOne kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. VoiceOne is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
 5. VoiceOne is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde gegevens.
 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die VoiceOne mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
 7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan VoiceOne. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die VoiceOne als gevolg daarvan lijdt.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

VoiceOne is gerechtigd haar rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling

 1. VoiceOne heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens VoiceOne niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, en Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van VoiceOne te voldoen en VoiceOne is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door VoiceOne gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot 25 euro exclusief btw.

15. Reclame

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens VoiceOne vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van VoiceOne.
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16. Wijzigingen

 1. VoiceOne behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 1 maand na bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een consument is en een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VoiceOne en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
 1. Het pakket voor Unlimited NL-Vast of Unlimited NL wordt afgesloten voor de resterende contractstermijn van je lopende VoIP abonnement. En is standaard gelimiteerd tot 1 gelijktijdig gesprekken*.
 2. Het is niet toegestaan de dienst te laten gebruiken door derden, waaronder begrepen klanten van de klant. Ook zal de klant Unlimited NL-Vast of Unlimited NL niet gebruiken voor het verrichten van diensten die gericht zijn op het verlenen van telefonische dienstverlening aan derden, zoals callcenters, doorschakeldiensten en belhuizen.
 3. Het is niet toegestaan om Unlimited NL-Vast of Unlimited NL te gebruiken in een situatie waarin naar redelijkheid kan worden verwacht dat er sprake zal zijn van gebruik in strijd met deze Fair Use Policy.
 4. Servicenummers beginnend met 14, 066, 084, 087, 090, 18, 06760 vallen buiten deze abonnementsvorm en zullen worden belast volgens de geldende tarieven.
 5. De beoordeling of er sprake is van overlast, excessief gebruik of misbruik is geheel aan VoiceOne. Bij die beoordeling zal VoiceOne de gemiddelde klant als uitgangspunt nemen.
 6. VoiceOne is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als gevolg van de door VoiceOne te nemen maatregelen als genoemd in dit document. VoiceOne is niet verplicht de klant enige kosten te vergoeden. De in dit document beschreven maatregelen laat de overige rechten van VoiceOne onverlet.

* Extra spraakkanalen is mogelijk á €10,00 per spraakkanaal per maand extra.